Op 13 december 2023 heeft de Clubraad van Willem II een vergadering gehouden. Naast de Clubraad namen ook het stichtingsbestuur, de directie en de raad van commissarissen deel.

De vergadering werd voorafgegaan door een besloten voorvergadering van de Clubraad en het stichtingsbestuur. Zo’n voorvergadering zal voortaan altijd plaatsvinden, ter  voorbereiding op de reguliere vergadering of om onderwerpen te bespreken die alleen de Clubraad aangaan. Besloten is onder meer dat er voortaan bij ieder vergaderonderwerp stukken zullen worden ingediend (tenzij er een heel goede reden is om dat niet te doen), opdat eenieder zich optimaal kan voorbereiden.

De reguliere vergadering begon met een presentatie van Willem II Betrokken. Meike van Gool en Tomas Oudejans van Willem II Betrokken vertelden van de projecten. Men werkt met de pijlers: positieve gezondheid, participatie en talentontwikkeling. Er lopen momenteel twaalf projecten. Ook werd de financiële verhouding met Willem II de voetbalorganisatie toegelicht.

Algemeen directeur Martin van Geel deed verslag van de gang van zaken bij de club. Hij vertelde onder meer dat een uitgebreide samenvatting van het meerjarenbeleidsplan wordt gepubliceerd. Die zal vanaf 19 december op de website staan. Er is een clubrecord gevestigd qua seizoenkaarthouders: de teller staat op 11.300. De directeur vertelde verder dat er gaat worden deelgenomen aan de onder–19 competitie die komend seizoen door de KNVB wordt geïntroduceerd. Voor Willem II komt onder–11 erbij, en onder–16 vervalt. De directeur prees de organisatie van de Vrijwilligers kerstborrel die zeer geslaagd was. Hij sprak tot slot de hoop uit dat vrijdag de periodetitel wordt binnengehaald wat een mooie kroon zou zijn op een uitstekende serie.

De Clubraad heeft een Externe Benoemingscommissie (BAC), bestaande uit leden van de Clubraad en externen, die de Clubraad adviseert bij (her–)benoemingen van bestuurders en commissarissen. Met de BAC zijn afspraken gemaakt over de wervingsprocedure en het vaststellen van profielen voor vacatures. De BAC had een notitie geschreven, die is besproken en gaat nu worden aangepast aan de hand van de gemaakte afspraken met de Clubraad.

De Clubraad heeft een Financiële Adviescommissie (FAC) die de Clubraad adviseert over financiële aangelegenheden zodra deze aan de orde zijn, zoals de jaarrekening. De FAC heeft haar werkwijze geëvalueerd en heeft met de Clubraad afspraken gemaakt over de wijze van rapporteren aan de Clubraad.

De Agendacommissie van de Clubraad heeft de jaarplanning van 2024 vastgesteld. Veel data luisteren nauw, vanwege termijnen en richtlijnen die door de KNVB worden vastgesteld. Vanuit diverse geledingen in de Clubraad werd verslag gedaan van ontwikkelingen. De Oude Glorie heeft een algemene ledenvergadering gehad. Daarin werd de clubleiding bedankt voor de wijze waarop de leden tegenwoordig worden ontvangen. Vanuit de Sponsoren werden de resultaten van een grootschalig sponsoronderzoek gedeeld. Uit het onderzoek bleek dat een stijgend percentage van de sponsoren voornemens is om de sponsoring volgend seizoen te continueren. De Vrijwilligersgeleding memoreerde de Kerstborrel die, zoals de directeur al
had gemeld, een groot succes was. Door de Supportersgeleding werden de zorgen gemeld die leven onder de supporters omtrent de stadionverbouwingen. Er wordt aandacht gevraagd voor een pro–actieve communicatie. Daarop wordt toegezegd dat er maandelijks zal worden gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen, en in het voorjaar zullen alle supporters een
brief krijgen met de voor hen belangrijke aandachtspunten.

Het stadion–onderwerp was voor de Clubraad vervolgens aanleiding om de veiligheid van bezoekers aan wedstrijden aan de orde te stellen. Dit naar aanleiding van de gebeurtenissen bij de recente bekerwedstrijd Ajax–Feyenoord, waarbij een combinatie van fakkels en (brandbare) spandoeken tot potentieel zeer onveilige situaties voor bezoekers had kunnen leiden. Supportersgedrag mag, hoe goed bedoeld en sfeervol ook, nimmer gevaar opleveren voor de bezoekers, maar daar zijn zorgen over. De directeur meldt dat alles in het werk wordt gesteld om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen.

De Clubraad doet, via dit communiqué, een dringende oproep aan alle supporters en iedereen die verder bij de club betrokken is, om voorzichtigheid in acht te nemen, zich te onthouden van riskant gedrag en anderen daarop aan te spreken, en daarmee te waken voor elkaars veiligheid. Dit schaadt ook de club die allerlei sancties in de vorm van boetes en lege tribunevakken krijgt.

Tot slot nam de Clubraad afscheid van Tomas Oudejans, die door de voorzitter van het Stichtingsbestuur werd geprezen om zijn grote inzet en betekenis voor de Clubraad de afgelopen jaren. Tomas was lid van de Clubraad vanuit Willem II Betrokken en wordt
opgevolgd door Coen van Hoof, bestuurslid van Willem II Betrokken.