Naam en Zetel

Artikel 1

 • De vereniging draagt de naam Supportersclub Willem II;
 • Zij is gevestigd te Tilburg.

Verenigingsjaar

Artikel 2

 • Het verenigingsjaar loopt van één juli tot dertig juni.

Doel en middelen

Artikel 3

 • De vereniging heeft ten doel: Het ondersteunen van de betaalde voetbalselecties van Willem II;
 • Het organiseren van activiteiten en evenementen waardoor de saamhorigheid onder de leden wordt bevorderd;
 • Het organiseren van reizen naar uitwedstrijden in binnen- en buitenland.

Leden

Artikel 4

 • De vereniging kent leden en ereleden;
 • Leden van de vereniging kunnen alleen zijn natuurlijke personen, die als lid door het Bestuur dan wel de Algemene Vergadering zijn toegelaten;
 • Ereleden zijn zij, die zich voor de vereniging en/of haar doelstelling bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daarom als erelid door de Algemene Vergadering zijn benoemd.

Ledenregister

Artikel 5

 • De Secretaris houdt een ledenregister waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Ter bescherming van de privacy van de leden zal het ledenregister uitsluitend in het belang van de vereniging worden gebruikt.;
 • De secretaris draagt zorg dat het register zodanig wordt bijgehouden, dat daaruit ten alle tijde het ledenbestand kan worden gekend.

Aanmelding als lid en toelating tot het lidmaatschap

Artikel 6

 • Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk bij het Bestuur;
 • Het Bestuur beslist omtrent toelating tot het lidmaatschap;
 • Van een besluit omtrent toelating tot het lidmaatschap wordt de betrokkene schriftelijk in kennis gesteld;
 • Wanneer het Bestuur tot niet-toelating besluit geschiedt mededeling daarvan onder opgaaf van redenen en met vermelding van het aan de betrokkene ingevolge het volgende lid toekomende recht van beroep;
 • In geval van niet-toelating door het Bestuur staat de betrokkene beroep open op de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan dan alsnog tot toelating besluiten.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 7

 • Door het overlijden van een lid;
 • Door de opzegging van een lid;
 • Door opzegging van de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van een lidmaatschap, bij deze statuten, te voldoen;
 • Door ontzetting (royement). Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt;
 • Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging geschiedt door het Bestuur;
 • Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient schriftelijk aan het Bestuur te geschieden;
 • Opzegging van het lidmaatschap door een lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand;
 • Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur;
 • Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap, staat de betrokkene na ontvangst van de kennisgeving beroep open op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Van het besluit wordt hij binnen een maand schriftelijk en met opgaaf van redenen, in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst;
 • Wanneer een lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Jaarlijkse bijdragen

Artikel 8

 • De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld;
 • Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur

Artikel 9

 • Het Bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen personen, waaronder in ieder geval een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Het aantal bestuursleden wordt door het Bestuur vastgesteld. De benoeming van bestuursleden geschiedt door de Algemene Vergadering uit de leden. De voorzitter, secretaris en de penningmeester worden door de Algemene Vergadering in functie gekozen;
 • De benoeming van bestuursleden geschiedt op voordracht door het Bestuur of op voordracht van tenminste vijf leden. Een voordracht door de leden dient tenminste een maand voor de Algemene Vergadering bij het secretariaat van de vereniging te zijn gedeponeerd. De uitnodiging dient uiterlijk twee weken voor de vergadering naar de leden uit te gaan en in ieder geval de agenda en de voordracht te bevatten;
 • Indien er meer dan één voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Einde bestuurslidmaatschap, schorsing, periodiek aftreden

Artikel 10

 • Elk bestuurslid, ook wanneer hij/zij voor een bepaalde tijd werd benoemd, kan ten alle tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst of ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontslag behoeft een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen. Een schorsing eindigt indien niet binnen drie maanden daarna tot ontslag is besloten;
 • Elk bestuurslid treedt af na de derde jaarvergadering, volgend op die waarin zijn/haar benoeming plaatsvond, volgens een door het Bestuur op te stellen rooster. De aftredende is terstond en ten alle tijd herkiesbaar. Een in tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger;
 • Een aftredend bestuurslid defungeert en de nieuwe benoemde treedt in functie onmiddellijk na afloop van de vergadering waarin de benoeming plaatsvond;
 • Het bestuurslidmaatschap eindigt tevens door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging en door het bedanken.

Bestuursfuncties, Dagelijks Bestuur, Besluitvorming van het Bestuur

Artikel 11

 • Het Bestuur kan voor de voorzitter, secretaris en de penningmeester plaatsvervangers aanwijzen. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het Dagelijks Bestuur;
 • Van het verhandelde in elke vergadering van het Bestuur en het Dagelijks Bestuur worden door de secretaris notulen bijgehouden. De notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris van die vergadering ondertekend;
 • Het Bestuur en het Dagelijks Bestuur besluiten met gewone meerderheid van stemmen. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het Bestuur een besluit heeft genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel;
 • Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorig lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats. Staken bij de nieuwe stemming de stemmen, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend;
 • In het Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regelingen aangaande de vergaderingen en de besluitvorming van het Bestuur en het Dagelijks Bestuur worden vastgesteld.

Taak van het Bestuur, Dagelijks Bestuur en hun vertegenwoordiging

Artikel 12

 • Behoudens beperkingen volgens de statuten is het Bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het Dagelijks Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging;
 • Indien het aantal bestuursleden tot beneden vijf is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt;
 • Het Dagelijks Bestuur verricht zijn werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het Bestuur. De taken en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur kunnen bij Huishoudelijk Reglement nader worden geregeld, zulks onverminderd de bevoegdheid van het Bestuur om, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden aan het Dagelijks Bestuur te delegeren;
 • Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak ook door anderen te doen uitvoeren. Het kan daartoe onder meer commissies in het leven roepen;
 • Het Bestuur is bevoegd, mist met toestemming van de Algemene Vergadering, tot het besluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
 • De vereniging wordt vertegenwoordigd door hetzij het Bestuur, twee leden van het Dagelijks Bestuur of door drie bestuursleden.

Jaarverslag, rekening en verantwoording van het Bestuur

Artikel 13

 • Het Bestuur brengt op de jaarvergadering als bedoeld in lid 2 van het volgende artikel zijn financieel jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerde financieel gevoerd beleid. Indien binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar geen rekening en verantwoording is afgelegd kan ieder lid deze in het rechte van het Bestuur vorderen;
 • De Algemene Vergadering benoemt een commissie die de rekening en verantwoording van het Bestuur onderzoekt, aan het Bestuur verslag van haar bevindingen uitbrengt en aan de Algemene Vergadering een verklaring omtrent haar onderzoek aflegt. Het Bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen en haar inzage in de boekhouding en bescheiden van de vereniging te geven;
 • De rekening en verantwoording behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering. De goedkeuring strekt het Bestuur tot decharge;
 • Het Bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 1 gedurende de termijn welke de fiscale wetgeving als bewaarplicht voorschrijft te bewaren.

De Algemene Vergadering

Artikel 14

 • De Algemene Vergadering bestaat uit de leden;
 • Jaarlijks, uiterlijk binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van die termijn door de Algemene Vergadering wordt een jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 1. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering;
 2. Het jaarverslag van de secretaris;
 3. Het jaarverslag van de penningmeester;
 4. Het verslag van de kascommissie;
 5. De vaststelling van de begroting;
 6. De vaststelling van de contributie;
 7. De verkiezing van de bestuursleden;
 8. De verkiezing van de leden van de kascommissie;
 9. Rondvraag
 • Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk oordeelt;
 • Tevens is het Bestuur verplicht, op schriftelijk verzoek van tenminste vijf leden en twintig leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende van het aantal stemmen dat in een voltallige algemene vergadering kan worden uitgebracht, tot het bijeenroepen van een algemene vergadering met inachtneming van een oproepingstermijn van niet langer dan vier weken;
 • Indien aan het verzoek niet binnen veertien dagen gehoord wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.

Toegang tot en stemrecht in de algemene vergadering

Artikel 15

 • Uitsluitend leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering. Leden kunnen zich in een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid. Een lid kan in een vergadering slechts twee personen vertegenwoordigen. Een lid kan namens de vertegenwoordigde stemmen over zaken welke op de uitnodiging tot de vergadering zijn vermeld;
 • Behoudens het in de volgende volzin bepaalde hebben geen toegang tot de Algemene Vergadering leden die als zodanig zijn geschorst. Geschorste bestuursleden hebben toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en zijn bevoegd daarover het woord te voeren;
 • Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering;
 • Bestuursleden hebben het recht in de Algemene Vergadering het woord te voeren. Leden hebben dit recht indien de voorzitter van de vergadering hun het woord verleent.

Voorzitterschap en Notulen

Artikel 16

 • De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger en bij hun afwezigheid door een door het Bestuur in onderling overleg aangewezen bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding;
 • Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen personeel notulen gehouden. De notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en door de voorzitter en secretaris van de vergadering ondertekend.

Besluitvorming van de Algemene Vergadering

Artikel 17

 • Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel;
 • Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming;
 • Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen;
 • Blanco stemmen worden geacht niet zijn uitgebracht;
 • Bij verkiezing van personen is degene gekozen die de meeste stemmen heeft verkregen. Bij staken van de stemmen vindt een herstemming plaats. Indien bij herstemming weer de stemmen staken, beslist het lot wie van hen is gekozen;
 • Indien de stemmen staken over andere onderwerpen dan verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen;
 • Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming wenst of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij één stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

Bijeenroepen Algemene Vergadering

Artikel 18

 • De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 14 leden 4 en 5. De oproep geschiedt schriftelijk. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste één maand.

Statutenwijziging

Artikel 19

 • In deze statuten kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste één maand;
 • Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, dragen zorg dat tegelijk met de oproep een afschrift van dat voorstel, waarin de tekst van de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan de leden is toegestuurd. Bovendien wordt een afschrift als in de voorgaande zin bedoeld. tenminste vier weken voor de dag der vergadering voor alle leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden;
 • Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen;
 • Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding

Artikel 20

 • De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat in die vergadering ontbinding van de vereniging wordt voorgesteld;
 • Een besluit tot ontbinding behoeft een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is het vereiste quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan een maand na de vergadering waarin het voorstel aan de orde is geweest. In de tweede vergadering kan over het voorstel worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen;
 • Aan het batig saldo na de vereffening geeft de Algemene Vergadering een bestemming;
 • Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het Bestuur;
 • Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.

Huishoudelijk Reglement

Artikel 21

 • De Algemene Vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen, waarin die onderwerpen worden geregeld die in deze statuten niet of niet volledig zijn geregeld en dat niet in strijd mag zijn met de wet, ook wanneer deze geen dwingend recht bevat en deze statuten;
 • Op een besluit tot vaststelling of wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 19 lid 1 t/m 3 van overeenkomstige toepassing.

Tilburg 19 augustus 2004
Notaris G.W.E. J. Appels