Op 21 juni 2023 heeft de Clubraad van Willem II een vergadering gehouden. Naast de Clubraad namen ook het Stichtingsbestuur, de Directie en de Raad van Commissarissen deel.
Voorafgaand aan de vergadering maakte de Clubraad kennis met de onafhankelijke leden van de Benoemingscommissie. Dat is de commissie waarin ook leden van de Clubraad zitting hebben en die de Clubraad adviseert bij (her–)benoemingen van bestuurders en commissarissen. De onafhankelijke leden brengen ieder hun eigen expertise mee (kennis van werving en selectie, competentie/teamsamenstelling en de gewenste cultuur bij Willem II). Zij zullen vooral bewaken dat de samenstelling van de teams complementair is en er kwalitatief goede mensen kunnen worden voorgedragen. De eerstvolgende voordracht zal de invulling van de nog openstaande vacature voor de RVC van Willem II BVO zijn.
De bijeenkomst ving vervolgens aan met een presentatie over de Jeugdopleiding. Arjan Swinkels en Robbie Hendriks namen de Clubraad mee in de activiteiten op Sportpark Prinsenhoeve en zij deelden de toekomstvisie en het beleid. Bij de start van Arjan medio vorig jaar werd onder meer een achterstand aangetroffen in de scouting en daarin zijn inmiddels stappen gezet. Vorig jaar is de keuze gemaakt om de jeugdopleiding verder te professionaliseren. Zowel op het gebied van trainers, trainingsaanpak en begeleiding van de jeugd op het gebied van zowel voetbal als persoonlijke ontwikkelingen zijn stappen gemaakt. Daarbij krijgt studie en de mens naast het voetbal deel ook de nodige aandacht. Uiteindelijk doel is de verschillende jeugdteams allemaal in Divisie 1 of 2 te laten spelen. Ook doorstroming naar de selectie is vanzelfsprekend de doelstelling van de jeugdopleiding (meerjarenbeleidsplan). Arjan en Robbie zijn er dan ook terecht trots op dat vijf jongens uit de jeugdopleiding aansluiten bij de training van de selectie. De Clubraad hoopt dat het daarna ook een vervolg kan krijgen. Mooi nieuws was verder dat er een nieuwe shirtsponsor is gevonden: Van Hees Elektrotechniek & ICT.
In de vergadering stond vervolgens centraal de evaluatie van het seizoen 2022–2023. Vanuit de Supportersgeleding werd een ingezonden brief toegelicht en de kern van de boodschap verduidelijkt: de club zit sportief in een negatieve spiraal, wat is het plan om dat te keren, en hoe gaat dat worden geëvalueerd? De zeer kritische supportersafvaardiging kon in grote lijnen rekenen op de instemming van de andere geledingen in de Clubraad. In een drie uur durende vergadering werden door de Vrijwilligers, de Sponsoren, de Oude Glorie, de Amateurvereniging, Willem II Betrokken en de Ereleden de zorgen van de supporters gedeeld, pijnpunten benoemd en vingers op de zere plekken gelegd. De voorzitter van de raad van commissarissen, dit is het orgaan dat toezicht houdt op de directie, meldde als geen ander de gevoelens te begrijpen en te delen. Er mistte afgelopen seizoen veel. De discussie vond vervolgens plaats onder leiding van de voorzitter van het stichtingsbestuur. Een belangrijke constatering is dat iedereen het aan het begin van het seizoen eens was met de keuzes die toen zijn gemaakt, maar dat het helaas verkeerd is uitgepakt. Die keuzes hadden onder meer betrekking op de wijze van samenstelling van de selectie (kiezen voor de breedte, niet voor middelmaat met uitzondering op enkele posities) en dat werd breed gedeeld. Verder hebben veel aankopen niet gebracht wat verwacht werd. De algemeen directeur en de technisch directeur vertelden over hun grote verslagenheid en boosheid na de laatste wedstrijd. Een club met deze supportersschare verdient betere resultaten. Het financiële speelveld waarin Willem II verkeert moet niet worden vergeten, want er werd gewerkt met het derde spelersbudget van de KKD en komend seizoen mogelijk met het vijfde, maar, aldus de directie, dat is een gegeven en we moeten dus slim omgaan met het beschikbare spelersbudget. Hoe dan ook, was de teleurstelling enorm. Vanaf tweede Pinksterdag is de directie grondig gaan evalueren. Dat vond plaats met de staf en de selectie, en ook met de raad van commissarissen en het stichtingsbestuur. In aanloop naar de vergadering van 21 juni, waarop de evaluatie met de Clubraad zou plaatsvinden, heeft de directie een kort statement uitgebracht en zijn er twee interviews afgegeven, waarvan dat met de algemeen directeur helaas pas zes dagen na het interview in de krant verscheen. De evaluatie leidde tot een plan van aanpak, gemaakt in samenspraak met de raad van commissarissen, dat door de technisch directeur aan de Clubraad werd uiteengezet. Met als uitgangspunt dat Willem II aanvallend en dominant wil voetballen, wordt het beleid op drie vlakken aangepast, te weten: de grootte van de selectie en de samenstelling ervan: een smallere selectie met meer sterkhouders, de persoonlijke ontwikkeling van de spelers: de mentaliteit wordt een belangrijk speerpunt, en op het vlak van de begeleiding van de staf: die wordt versterkt. Op meerdere momenten zal er tussentijds worden geëvalueerd, waarbij ook een herkenbare speelwijze zal worden getoetst. Na een soms hoogoplopend debat vatte de voorzitter van het stichtingsbestuur aan het slot samen wat er is besproken en afgesproken. Hij stelde vast dat er de voorbije weken te weinig empathie is gevoeld en betreurt dat aan de Supportersgeleding niet eerder is laten weten het signaal serieus te nemen. Er is waardering voor de kritische zelfevaluatie die heeft plaatsvonden, en voor de maatregelen die gaan worden genomen. Maar de vinger aan de pols houden is een zeer belangrijke. Daarom is ten aanzien van de evaluatie van de maatregelen, wat primair ligt bij de raad van commissarissen, afgesproken dat er een frequente terugkoppeling naar de Clubraad zal plaatsvinden. En er zal vervolgens vanuit de Clubraad meer naar buiten toe worden gecommuniceerd. Verder zal in de eerstvolgende vergadering van de Clubraad worden besproken met de directie en de commissarissen of er een ruimere samenvatting van het meerjarenbeleidsplan kan worden gepubliceerd dan enkel de hoofdlijnen.

Na het kritische overleg was er ook ruimte voor lichtpunten. De club heeft inmiddels alweer meer dan 10.000 seizoenkaarthouders, de businessruimtes zijn vol bezet, en er is met Avec een geweldige shirtsponsor; waarvoor complimenten vanuit de Clubraad.
De vergadering werd verder aangegrepen om vanuit de diverse geledingen de Clubraad en de bestuurders bij te praten over ontwikkelingen. Zo meldde de Vrijwilligers dat ‘Willem II Football Memories’ vijf jaar bestaat. Dat initiatief heeft zowel in het betaald voetbal als bij de amateurs veel navolging gekend en daar mogen we best trots op zijn. Willem II Betrokken meldt dat Avec niet alleen de hoofdsponsor is van Willem II, maar ook maatschappelijk partner van Willem II Betrokken. Zeer bijzonder en een compliment waard voor Avec.
Gemeld werd tot slot dat er van diverse kanten kritiek is geuit op het feit dat bij de laatste wedstrijd het clublied niet is gedraaid bij opkomst. Dat was echter vanwege een eenmalige aangelegenheid omdat de opkomst van de spelers dit keer werd opgeluisterd door een externe DJ.

HK/22.06.23