Op 26 september 2023 heeft de Clubraad van Willem II een extra vergadering gehouden. Naast de Clubraad namen ook het stichtingsbestuur, de directie en de raad van commissarissen deel. De vergadering was tussentijds ingelast om de recente ontwikkelingen en besluiten op sporttechnisch vlak te bespreken met de directie en de raad van commissarissen. De Clubraad had behoefte aan informatie over de keuzes die zijn gemaakt en wilde haar rol daarin ook nemen: gevraagd en ongevraagd advies geven.

Algemeen directeur en Technisch directeur a.i. Martin van Geel deed verslag van de ontwikkelingen die hebben geleid tot het ontslag van de hoofdtrainer en het vertrek van de Technisch directeur. Aan de orde kwamen onder meer het feit dat er al drie jaar lang ondermaats werd gespeeld. Met het steriele spel van vorig jaar moest de lat dit seizoen duidelijk hoger komen te liggen, maar helaas zakte de ploeg in de derby op 3 september jl. fysiek en mentaal andermaal door de ondergrens. Daarom is er gezocht naar een coach die zich vooral heeft onderscheiden op dat vlak. Na hoofdcoach Hofland, die vooral een mensen- mens is, en Robbemond die vooral een analyticus is, is er met Maes een hoofdcoach aangesteld die het type is en de kwaliteiten bezit die nu het hardst nodig zijn: duidelijk en veeleisend zijn in de richting van de spelersgroep. Maes heeft wellicht geen “Willem II– DNA” maar dat is wel goed vertegenwoordigd in de rest van de staf.

De directeur gaf aan vertrouwen te hebben in deze technische staf. Naar het oordeel van Martin van Geel heeft de ploeg in elke veldlinie momenteel wel degelijk enkele sterkhouders in huis. Natuurlijk moeten zij zich nog bewijzen, maar ze bezitten die potentie zeer zeker in de ogen van de technische staf.
Ook stond de Clubraad stil bij het vertrek van Technisch directeur Teun Jacobs. Deze heeft de handdoek in de ring gegooid omdat hij helaas ernstige persoonlijke bedreigingen heeft ervaren. De Clubraad sprak daarop unaniem uit dat dergelijk gedrag en bedreigingen van buitenaf absoluut onacceptabel zijn, Willem II onwaardig en men veroordeelde dat daarom in de meest krachtige bewoordingen.

Er werden nog diverse andere recente aangelegenheden besproken, zoals onder andere het vertrek van Pol Llonch, de moeizame zomer transfer window, de opvolging van de afspraken na de vergadering met de Clubraad van 21 juni jl., en het gesprek dat de commissarissen begin september hadden met enkele leden van de harde kern. De directeur gaf aan dat de beeldvorming over tal van zaken vaak niet juist is, omdat er altijd meerdere kanten aan kwesties zijn, die echter niet altijd openlijk kunnen worden benoemd. Dat leidt tot een beeldvorming bij de omgeving die niet past bij de feitelijke situatie. Echter, onder meer vanwege contractuele afspraken, privacy en zorgvuldigheid, kan helaas niet altijd alles uit de doeken worden gedaan. Dat vraagt om vertrouwen in de goede intenties en zorgvuldigheid van de operationeel en bestuurlijk verantwoordelijken. De Clubraad steunt de directie en raad van commissarissen daarbij en waakt er mede voor dat Willem II een club blijft waar eervol wordt omgegaan met verlies en andere problemen, en dat vooral niet met modder wordt gegooid of teruggegooid indien afscheid wordt genomen van mensen.

De vragen van de Clubraad werden niet alleen beantwoord door de directeur maar tevens door de raad van commissarissen. De voorzitter van de RvC gaf aan dat de Benoemings- adviescommissie doende is met de invulling van twee vacatures in de raad. Voor de invulling van de vacature die is ontstaan door het terugtreden van commissaris Ruud Vreeman wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter voor de RvC. Daarnaast heeft commissaris Herman Kruis aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen en dus wordt ook gezocht naar een vervanger voor hem, die dan specifiek een voetbalprofiel heeft.

Op 24 oktober a.s. komt de Clubraad opnieuw bijeen. Dan zal onder meer het plan van aanpak, dat op de vergadering van de Clubraad van 21 juni jl. door de directie en raad van commissarissen is gepresenteerd, worden geëvalueerd. Ook zal dan het jaarverslag over het afgelopen seizoen 2022/2023 worden besproken.

De Clubraad is hiermee voldoende geïnformeerd over de gebeurtenissen in de afgelopen weken en in de gelegenheid geweest daarover ongevraagd advies te geven.