Op 5 juni 2024 heeft de Clubraad van Willem II een vergadering gehouden. Daaraan namen tevens deel: het stichtingsbestuur, de directie en de raad van commissarissen. De vergadering werd, zoals altijd, voorafgegaan door een besloten voorvergadering van de Clubraad en het stichtingsbestuur. Daarin werd onder meer de stemverhouding binnen de Clubraad geëvalueerd na de statutaire wijzigingen van 2022. De afvaardigingen in de Clubraad namens de Supporters en Sponsoren bleven bij hun standpunt om hun van de overige gremia afwijkende stemverhouding te handhaven. Geconstateerd werd dat er tot nu toe zich geen omstandigheden hebben voorgedaan die aanleiding hebben gegeven voor verandering van de stemverhoudingen, maar mocht dat in de toekomst anders worden dan komt het op de agenda.

In de reguliere vergadering werd kennisgemaakt met de recent begonnen Technisch Directeur Tom Caluwé en met het recent verkozen nieuwe lid van de raad van commissarissen Wim Bens. Beiden stelden zich voor en werden veel succes gewenst.

De Algemeen Directeur, voor wie het de laatste deelname aan een vergadering van de Clubraad was, nam alle speerpunten door het meerjarenbeleidsplan. Met de Clubraad werd de stand van zaken geëvalueerd ten aanzien van: de identiteit van de club, de jeugdopleiding, de commerciële proposities, het gericht aantrekken van supporters, het stadion en het jeugdcomplex, Willem II Betrokken, en de professionalisering van de organisatie. Gezamenlijk werd geconstateerd, met complimenten aan de directie, dat er veel gerealiseerd is en dat er nog veel moet gebeuren.
De Clubraad heeft een Externe Benoemingscommissie (BAC), bestaande uit leden van de Clubraad en externen, die de Clubraad adviseert bij (her–)benoemingen van bestuurders en commissarissen. De BAC heeft een reglement voorgesteld inzake de werving, selectie en benoeming van de bestuurders. De Clubraad kon zich er goed in vinden. Het reglement zal op enkele kleine punten worden aangepast. Om te borgen dat alle formele onderwerpen zoals onder meer beschreven in de statuten van de vier entiteiten (Willem II, Vastgoed, Holding en Stichting Beheer) afdoende zijn geregeld, zal er nog een externe compliance check worden uitgevoerd. Het streven is om het finale document de volgende Clubraad ter besluitvorming voor te leggen. Verder meldde de commissievoorzitter dat er een vacature komt in de BAC voor de functie van extern lid met een werving en selectie–profiel.

De Clubraad heeft een Financiële Adviescommissie (FAC) die de Clubraad adviseert over financiële aangelegenheden. Momenteel is de begroting voor het komend seizoen actueel. De FAC ziet erop toe dat de begroting in lijn is met de meerjarenbegroting.

De voorzitter van de raad van commissarissen nam de Clubraad mee in de hoofdzaken die momenteel spelen, zijnde met name de begroting voor het komende Eredivisie–seizoen, de transferperiode, en de overdracht van de huidige aan de nieuwe directie. Verder werd aangegeven dat men nog doende is met het werven van een vijfde lid van de raad van commissarissen, met een technisch profiel. Tevens werd ingegaan op het recente naar de pers uitlekken van vertrouwelijke informatie inzake de aanstelling van de nieuwe Algemeen Directeur. De raad van commissarissen heeft een communicatieplan dat onder meer voorziet in een dergelijke situatie, en dat plan is gevolgd. Het recente incident is onderwerp van onderzoek. Tot slot werd door de Clubraad aan de raad gevraagd hoe de raad het toezicht uitoefent op benoemingen in de technische staf. De voorzitter van de raad legde uit dat die benoemingen altijd nauw worden gevolgd en onderwerp van discussie zijn met de directie. Over alle recente benoemingen is goed van gedachten gewisseld.

De recent begonnen Technisch Directeur deed verslag van zijn eerste werkzaamheden. Hij legde uit dat de focus momenteel sterk ligt op het samenstellen van de staf en op de scouting. De hoofdtrainer is verlengd en de staf is bijna rond. Met de spelers met aflopende contracten lopen verlengingsgesprekken.

Aan de orde kwam de mogelijkheid van extra uitingen van sponsoren op het clubtenue. Visuals daarvan zijn in de maak, en deze zullen met een afvaardiging vanuit de Supporters worden bekeken, alvorens het wordt voorgelegd aan de Clubraad.

Vanuit de diverse geledingen in de Clubraad werd verslag gedaan van diverse ontwikkelingen. De afvaardiging van de Vrijwilligers meldde dat er een uitstekende BBQ is georganiseerd. Vanuit de Supporters werd onder meer gewezen op de uitwedstrijd bij Bristol City op 3 augustus waarvoor busreizen worden georganiseerd. Raffael Behounek is tot speler van het jaar verkozen. Vanuit de Sponsoren werd de golfdag als eerste aankomende activiteit genoemd. En ook door sponsoren zal een busreis naar Bristol City worden geregeld. Willem II Betrokken maakte onder meer melding van de aanstaande opening van het Leercentrum, waarbij de nieuwe naam van dit centrum bekend zal worden gemaakt.

Tot slot richtte de voorzitter van het stichtingsbestuur zich tot vertrekkend Algemeen Directeur Martin van Geel. De voorzitter noemde het geen afscheid, maar een ‘tot weerziens’. Want Martin leeft van voetbal en heeft een enorm Willem II–hart. Met privé Annet naast zich, heeft Martin de voorbij jaren veel meegemaakt, met onder meer de corona–periode en de aankoop van het stadion, en er waren situaties waardoor hij zijn beperkte vakanties moest afbreken om er voor de club te zijn. Verder benoemde de voorzitter onder meer de grote aandacht van Martin altijd voor alle mensen die bij de club betrokken zijn. Martin werd enorm bedankt voor zijn grote verdiensten, en veel succes gewenst als Technisch Manager bij de Eredivisie CV.

HK/06.06.2024