Op 6 maart 2024 heeft de Clubraad van Willem II een vergadering gehouden. Daaraan namen tevens deel: het stichtingsbestuur, de directie en de raad van commissarissen. De vergadering werd, zoals voortaan steeds het geval is, voorafgegaan door een voorvergadering van de Clubraad en het stichtingsbestuur. Daarin werd onder meer de communicatie naar de Clubraad besproken omtrent het vertrek van de Algemeen/Technisch directeur, welk bericht al bij de pers bekend was vóórdat de Clubraad was bericht. Aan de raad van commissarissen wordt gevraagd om een communicatieplan te maken opdat dit in de toekomst beter gaat.
Verder is in de voorvergadering de aanwezigheid van de leden bij de vergaderingen van de Clubraad besproken. De aanwezigheid is gemiddeld zeer goed. Coen van Hoof, bestuurslid van Willem II Betrokken, werd welkom geheten als nieuw lid van de Clubraad. Coen volgt Tomas Oudejans op.

In de reguliere vergadering meldde de Algemeen/Technisch directeur dat hij in de laatste vergadering van de Clubraad die hij zal meemaken, op 5 juni 2024, alle speerpunten van het meerjarenbeleidsplan zal doornemen en evalueren met de Clubraad. Hij deed nu vast kort verslag van de stand van zaken in die speerpunten.

De Clubraad heeft een Agendacommissie. Die commissie heeft de aanbevelingen uit het rapportage De viereenheid van bestuur, zijnde het leidend document over de structuur en governance van Willem II, geëvalueerd. Het rapport is van 2022 en bevatte twintig aanbevelingen voor aanpassing van de structuur en governance. Bijna alle aanbevelingen zijn opgevolgd en uitgevoerd. Voor de onderwerpen die nog moeten worden behandeld zijn actiepunten gemaakt bij de diverse gremia en commissies. Dat betreft onder meer de structurele evaluatie van de leden van de Clubraad, en het uitwerken van leiderschapsprofielen.

De Clubraad heeft een Externe Benoemingscommissie (BAC), bestaande uit leden van de Clubraad en externen, die de Clubraad adviseert bij (her–)benoemingen van bestuurders en commissarissen. De BAC deed een aanbeveling voor een nieuw lid van de raad van commissarissen, de heer Wim Bens, als opvolger van de vorig jaar vertrokken commissaris Ruud Vreeman. De Clubraad neemt de aanbeveling over. Het stichtingsbestuur ging over tot de benoeming.

De Clubraad heeft een Financiële Adviescommissie (FAC) die de Clubraad adviseert over financiële aangelegenheden zodra deze aan de orde zijn, zoals de jaarrekening. De FAC rapporteerde aan de Clubraad over de halfjaarcijfers van Willem II van seizoen 2023/2024, over de ‘rolling forecast’ voor het gehele seizoen 2023/2024, en de financiën volgens het meerjarenbeleidsplan. De FAC concludeerde dat de financiën en de cijfers in het meerjarenbeleidsplan er stabiel uitzien. Wel ziet de FAC enkele uitdagingen, vooral in het komende seizoen 2024/2025, welke uitdagingen er zullen zijn bij promotie naar de Eredivisie maar zeker ook bij een langer verblijf in de KKD. De FAC stelde dan ook voor om binnen de Clubraad in gesprek te gaan met de directie en raad van commissarissen over mogelijke manieren om extra middelen en/of vermogen aan te trekken.

De Algemeen/Technisch directeur deed verslag van de stand van zaken rondom de club. Onder meer kaartte hij aan de verlenging van het contract van de hoofdscout, het jubileum van de Tilburg tifosi en de sjaalactie bij de laatste wedstrijd. Minder positieve zaken noemde de directeur ook, in het bijzonder de misdragingen bij uitwedstrijden door een klein deel van de supporters en het gedrag van een klein deel van de sponsoren in de skyboxen. Daarover is contact met de betrokken verenigingen en skybox–houders.

De raad van commissarissen deed verslag van de voortgang op verschillende onderwerpen. De nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen per 7 maart 2024 is Meindert van Duivenbode, als opvolger van Jan van der Laak, die tot 2025 regulier lid blijft. Meindert is sinds 2019 lid van de raad van commissarissen. Zijn benoeming tot voorzitter werd breed gedragen. Voorts werd verslag gedaan van de werving van nieuwe leden van de raad. Naast het nu verkozen nieuwe lid, worden tevens verkennende gesprekken gevoerd met een vijfde nieuw lid, voor wie een technisch profiel geldt. Tevens werd de procedure van het werven van een nieuwe Algemeen directeur toegelicht. Het profiel voor deze functie staat vanaf deze week op de website van Willem II. Verder werd verslag gedaan van een gesprek met supporters over het stadion: de aankoop, het veiligheidsdossier, en de (on)mogelijkheden in dat dossier.

Tot slot werd vanuit diverse geledingen in de Clubraad verslag gedaan van ontwikkelingen. Vanuit de supportersgeleding werd aangegeven de signalen omtrent misdragingen te erkennen en daar aandacht voor te hebben. Tevens werd de directie opgeroepen om tegen te stemmen op de voorgenomen benoeming van Frank Paauw als voorzitter van de KNVB, aangezien Paauw een fervent tegenstander is van uitsupporters bij wedstrijden. Vanuit de sponsorgeleding werd gemeld dat Rob Haenen Frank Menue opvolgt als voorzitter van het Sponsorplatform. De Oude Glorie, de Amateurverenigingen en Willem II Betrokken noemden aan de Clubraad de activiteiten die bij hen op stapel staan, onder meer: een Willem II–reünie op 12 april, een Paastoernooi, en de opening van het nieuwe leercentrum.

HK/8-3-2024