Op 24 oktober 2023 heeft de Clubraad van Willem II een vergadering gehouden. Naast de Clubraad namen ook het stichtingsbestuur, de directie en de raad van commissarissen deel.

Op de vorige bijeenkomst van de Clubraad was een plan van aanpak op het sportieve vlak besproken, gepresenteerd door de directie en de raad van commissarissen. Dat plan had betrekking op: (1) de grootte van de selectie en de samenstelling ervan, (2) het spelsysteem 4-3-3, en (3) de versterking van de staf. De uitvoering van het plan werd nu tussentijds geëvalueerd. Directeur Martin van Geel lichtte toe dat er intussen erg veel is gebeurd. De in juni gekozen beleidsaanpassingen hadden heel concreet te maken met de omstandigheden van dat moment. De trainer is ondertussen vervangen en de transfermarkt is gesloten. Op een
aantal onderwerpen is het plan van aanpak al uitgevoerd en is er doorgepakt: (1) Selectie 2022/2023 spelsysteem5-3-2: er zijn ten opzichte van die selectie tien spelers vertrokken. De selectie bestond uit 26 spelers, waarvan vijf jeugdspelers. Selectie 2023/2024 spelsysteem 4- 3-3: zes nieuwe spelers. De selectie bestaat uit 24 spelers waarvan zes jeugdspelers. (2) Het spelsysteem 4-3-3 is het uitgangspunt waarin Willem II spelers opleidt en waarin gescout wordt. Maar de hoofdtrainer heeft de vrijheid om af te wijken ten dienste van het resultaat. (3) De hoofdtrainer is vervangen door iemand die beschikt over de competenties die in het plan
van aanpak genoemd worden. Daarnaast is Martin van Geel als technisch directeur (ad interim) samen met de jeugdopleiding en de scouting, voortdurend bezig om de omgeving te scannen op potentiële versterkingen. Met alle activiteiten en impulsen moet ook het sportieve deel van Willem II een boost kunnen krijgen en daar zetten we met zijn allen op in, legde de directeur uit. Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen (vertrek huidige selectie spelers en/of inkomsten uit eerdere transfers waar Willem II in meedeelt) is er in de winter window ruimte om versterking aan te trekken. Zonder extra inkomsten is dat helaas niet
mogelijk. De Clubraad gaf inbreng op tal van punten en was met deze tussentijdse evaluatie voor dit moment voldoende geïnformeerd.

Aan de orde was verder onder meer het jaarverslag over 2022–2023. De jaarrekening kan pas door het Stichtingsbestuur worden goedgekeurd na voorafgaande goedkeuring daartoe door de Clubraad. De Clubraad heeft een Financiële Adviescommissie (de FAC), die het voorbereidend werk doet en aan de Clubraad advies uitbrengt. In een gedetailleerd advies merkte de FAC onder meer op dat de financiële positie van Willem II in seizoen 2022/2023 als uitvloeisel van degradatie naar de KKD verslechterd is als gevolg van het geleden verlies, terwijl de FAC de financiële positie vorig jaar na beoordeling van de jaarrekening 2021/2022
en de prognose 2022/2023 nog had gekenmerkt als ‘kerngezond’. De FAC is daarbij nog steeds van mening dat het door directie en commissarissen ook voor seizoen 2022/2023 gehandhaafde hoge niveau van met name de personeelskosten voor zowel de spelersgroep, de technische staf als de kantoororganisatie, zonder promotie naar de Eredivisie, niet houdbaar is; zelfs niet voor de korte termijn. De FAC heeft er in beginsel begrip voor dat dit handhaven een bewuste keuze is geweest van directie en commissarissen, niet alleen voor seizoen 2022/2023 maar eveneens voor seizoen 2023/2024, voornamelijk om de kans op promotie en terugkeer naar de Eredivisie te maximeren; maar de FAC merkte hierbij wel op dat het in haar ogen een riskante (financiële) strategie is om tot op heden nog helemaal niet over te gaan tot het doorvoeren van enige bezuiniging. Aan de FAC is toegezegd om in de komende maanden in een plan van aanpak te zullen uitwerken welke specifieke besparingsmaatregelen nodig
zullen zijn om de nog op te stellen begroting voor 2024/2025 kostendekkend te krijgen met een zogenaamd ‘break-even’ nettoresultaat. De FAC adviseerde de directie en commissarissen om zo spoedig mogelijk na afwerking van het jaarrekeningenproces over 2022/2023 de uitwerking van dit beoogde plan van aanpak met besparingsmaatregelen ter
hand te nemen. Verder adviseerde zij de Clubraad om de FAC opdracht te geven de halfjaarcijfers 2023/2024 gedurende het eerste kwartaal van 2024 te beoordelen om aldus ‘een vinger aan de pols te houden’ van de resultaatontwikkeling. Tevens adviseerde de FAC om ook dit jaar om tijdig gebruik te maken van het inspraakrecht inzake de totstandkoming van de (kostendekkende) begroting voor seizoen 2024/2025. De liquiditeitspositie en solvabiliteit van Willem II blijven in de ogen van de FAC belangrijke aandachtspunten. De FAC adviseerde om als onderdeel van de uitwerking van het eerdergenoemde plan van
aanpak met besparingsmaatregelen, eveneens de kaders voor het financiële beleid van Willem II te evalueren en desnoods hernieuwd vast te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de Clubraad. De FAC kon op dit moment nog geen definitief advies geven aan de Clubraad ten aanzien van het door het Stichtingsbestuur te nemen besluit inzake het goedkeuren en vaststellen van de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2022/2023 van Willem II Holding B.V.; hiertoe dienen eerst alle genoemde openstaande punten te zijn afgewerkt. De FAC merkte hierbij wel op dat cijfermatig naar aanleiding van de (afronding van de)
accountantscontrole geen wijzigingen meer worden verwacht in de in deze rapportage weergegeven gerealiseerde cijfers over seizoen 2022/2023. De FAC werd door de Clubraad gemandateerd om na de afwerking van de openstaande punten een definitief advies te formuleren inzake het goedkeuren van de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2022/2023 van Willem II Holding B.V. De Clubraad dankte de FAC voor het goede werk.

De Clubraad heeft een Externe Benoemingscommissie (BAC), bestaande uit leden van de Clubraad en externen, die de Clubraad adviseert bij (her–)benoemingen van bestuurders en commissarissen. De BAC deed verslag van de stand van zaken. De BAC meldde dat zij ten behoeve van de invulling van posities die vacant zijn en komen in de raad van commissarissen, voortaan niet alleen zal werven via openbare kanalen maar dat zij ook zelf actief potentieel geschikte kandidaten zal benaderen. Het voorzitterschap van de raad van commissarissen is aan de orde geweest en de BAC meldde dat daar mogelijk intern in kan worden voorzien. Dat werd door een meerderheid van de Clubraad–leden toegejuicht. Een deel vroeg wel aandacht voor het feit dat er dit jaar kritiek was op de huidige raad van commissarissen hetgeen onder meer leidde tot de opdracht aan de BAC om mede te kijken
naar een extern boegbeeld. De BAC meldde alles mee in overweging te nemen en het tempo erin te willen houden.

Vanuit de raad van commissarissen werd gemeld dat men doende is met een ‘publicatieversie’ van het meerjarenbeleidsplan. Dat is naar verwachting eind dit jaar gereed.

De vergadering stond verder vooral in het teken van het stadion. De Clubraad maakte kennis met de manager van het stadion, zijnde René Vermetten, en met de commissarissen van Willem II Vastgoed B.V., te weten Hans Janssen (voorzitter), Marko Jansen en Ron Scheijven. René verzorgde een presentatie. Hij memoreerde de doelstellingen van de aankoop van het stadion vorig jaar, waaronder: op termijn gunstiger huisvestingskosten, ‘baas in eigen huis’, opbouw van eigen vermogen, aanpassingen op het gebied van stadionveiligheid door de verkoper (de gemeente) in plaats van Willem II. René vertelde van de wens van Willem II, te weten extra horecavoorzieningen en sanitair, en de eisen van de gemeente, waaronder het voorkomen van overcrowding, verbeterde beheersbaarheid, toegangscontrole en toezicht, wegnemen zichtlijnen tussen thuis- en uitpubliek, druk rondom uitvak wegnemen en extra werkruimte en faciliteiten commandokamer. Ten behoeve van de uitwerking zijn drie deelprojecten gedefinieerd en worden oplossingsrichtingen afgewogen. René legde uit dat Willem II ondanks de hogere investering kiest voor het bieden van meer comfort aan de supporters met o.a. veel meer horeca-uitgifte punten en sanitaire voorzieningen, waarbij men zich realiseert dat dit enkele nadelige gevolgen heeft voor de supporters in het bezoekersvak. Met aanvullende organisatorische maatregelen hoopt de club de toegang voor supporters in goede banen te leiden, waar ook supporters een verantwoordelijkheid in dragen. Op de korte termijn, te weten 2023-2024, zal worden gerealiseerd: de afronding van het aankoopproces, de afronding van fase 2 verbouwing veiligheidsmaatregelen, het onderhoud komt op orde en er komt een meerjarenonderhoudsplan, en er wordt een lange termijn stadionvisie opgesteld met realistische plannen passend bij de ambitie en het budget van de club. Door de Clubraad werd onder meer aandacht gevraagd voor het feit dat er onder meer vanuit de supporters wordt gerekend op de mogelijkheid van inspraak op bepaalde keuzes, en daarnaast werd gevraagd om goed naar buiten toe te blijven communiceren.

HK/29.10.2