Op 3 augustus 2022 heeft de Clubraad van Willem II vergaderd. Het Stichtingsbestuur, de Directie en de Raad van Commissarissen namen ook deel. De vergadering stond in het teken van het advies van de Statutencommissie.

De Statutencommissie had onder meer de opdracht om de besluiten die op 13 juli jl. waren genomen naar aanleiding van het rapport van de Evaluatiecommissie Structuur en Governance Willem II Tilburg, te verwerken in de statuten van de Stichting en van Willem II Tilburg B.V. (de BVO).

Het advies van de Statutencommissie is grondig toegelicht, mede aan de hand van de teksten van de nieuwe statuten en een aan de Clubraad gestuurde notitie.

De Clubraad nam met instemming kennis van de voorgenomen nieuwe structuur van Willem II. De Clubraad gaf haar goedkeuring tot statutenwijziging van de Stichting en de BVO.

De Clubraad nam verder ook met instemming kennis van de oprichting van de besloten vennootschappen Willem II Holding B.V. en Willem II Vastgoed B.V., conform het advies van de commissie. Die oprichtingen zijn nodig vanwege de voorgenomen aankoop van het stadion. Daarbij hoorde ook de uitgifte van het ‘gouden aandeel’ aan de Stichting. Daarin zijn de essentiële rechten van de Stichting en van de Clubraad gewaarborgd.

De vergadering is verder nog benut om een update te krijgen over de aankoop van het stadion, hetgeen vanuit de Raad van Commissarissen is gegeven.

De Clubraad zal in de nieuwe structuur uit veertien leden bestaan. Van de vertrekkende leden zal op gepaste wijze afscheid worden genomen.

 

HK/05.08.22