Op 30 augustus 2022 heeft de Clubraad van Willem II een extra vergadering gehouden. Het Stichtingsbestuur, de Directie en de Raad van Commissarissen namen ook deel. Deze vergadering stond in het teken van het advies van de Stadioncommissie.

De Stadioncommissie, bestaande uit leden en voormalige leden van de Clubraad, had onder meer de opdracht om namens de Clubraad onderzoek te doen naar de voorgenomen aankoop van het Koning Willem II stadion. Na het uitbrengen van verslag door de commissie heeft de Clubraad zich tevens laten informeren door de Directie en de Raad van Commissarissen. Ook heeft zij kennis genomen van het standpunt van het Stichtingsbestuur. Twee belangrijke openstaande zaken zijn het bereiken van definitieve overeenstemming met de Duitse OLB- bank over de financiële voorwaarden van een hypothecaire geldlening en met de gemeente Tilburg over de voorwaarden van garantstelling voor deze lening. Over deze onderwerpen zijn door de Clubraad kritische vragen gesteld. Naar aanleiding van de toelichting en beantwoording door de clubleiding en het vertrouwen dat die in de afronding van beide aandachtspunten in goede samenwerking met de gemeente Tilburg heeft, is het voorgenomen besluit tot aankoop van het stadion ter stemming gebracht en unaniem aangenomen door de Clubraad. Voor het eind van september 2022 zal een nieuwe extra vergadering van de Clubraad worden belegd waarin definitieve goedkeuring zal worden gevraagd voor de aankoop.

De vergadering is verder onder meer nog benut om met de Algemeen Directeur en de Technisch Directeur te praten over de algemene en de sportieve stand van zaken van de club. Daarnaast is de Clubraad ook nog bijgepraat over de status van de juridische herstructurering en statutenwijzigingen waartoe in de vergadering van 3 augustus jl. was besloten.

HK/05.09.22