Op 19 oktober 2022 heeft de Clubraad van Willem II een vergadering gehouden. Het Stichtingsbestuur, de Directie en de Raad van Commissarissen namen ook deel. De Clubraad was voor het eerst bijeen in de nieuwe samenstelling, na de statutenwijzing van de Stichting eerder in oktober.

De vergadering stond met name in het teken van een presentatie over de Jeugdopleiding, verzorgd door Teun Jacobs en Ted van Berkel. De Clubraad besprak het speerpunt uit het beleidsplan: “Het versterken van de positionering van de Willem II Jeugdopleiding en de promotie van de opleiding.”

Aan de orde was verder onder meer het jaarverslag over 2021–2022. De jaarrekening kan pas door het Stichtingsbestuur worden goedgekeurd na voorafgaande goedkeuring daartoe door de Clubraad. De Clubraad heeft een Financiële Adviescommissie (de FAC), die het voorbereidend werk doet en aan de Clubraad advies uitbrengt. De FAC heeft verslag gedaan van haar bevindingen. In een gedetailleerd advies merkt de FAC onder meer op dat financiële positie van Willem II kerngezond is, maar zij heeft wel enkele aanbevelingen. Om ‘de vinger aan de pols’ te kunnen houden, vindt de FAC het belangrijk om ook tussentijds op de hoogte te blijven, en daarom wenst zij te zijner tijd ook de halfjaarcijfers 2022–2023 te kunnen beoordelen. Na bespreking van het advies verleende de Clubraad de voorafgaande goedkeuring aan een door de aandeelhouder te nemen besluit inhoudende het goedkeuren van
de jaarrekening. Met dank aan het goede werk van de commissie.

Ter vergadering was voorts aan de orde de vacature die zal ontstaan na het verstrijken van de statutaire benoemingstermijn van de voorzitter van het Stichtingsbestuur, de heer Paul Gerritse. De Tijdelijke Benoemingscommissie (de TBAC) van de Clubraad zal hiertoe gaan werven. Daarnaast heeft de TBAC de Clubraad geadviseerd over een besluit van het Stichtingsbestuur tot herbenoeming van de heer Jan van der Laak als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van de BVO, voor een derde termijn. De TBAC adviseerde de Clubraad om hiermee in te stemmen, welk advies unaniem werd overgenomen. Tevens is besloten om voor de ontstane vacature in de RvC, als gevolg van het aftreden van de heer Ruud Vreeman, op zoek te gaan naar een persoon die de voorzittersrol binnen de RvC over zal nemen. Jan van der Laak heeft de afgelopen jaren het voorzitterschap van de RvC op zich
genomen, na het abrupte vertrek van een deel van de toenmalige RvC. De Clubraad en het Stichtingsbestuur zijn Jan van der Laak zeer erkentelijk voor het op zich nemen van deze verantwoordelijkheid en bedanken hem hiervoor hartelijk namens Willem II. Omdat er op korte termijn een vacature in de RvC ontstaat door het ten einde komen van de reguliere benoemingstermijn van Ruud Vreeman, biedt dat nu de gelegenheid om op zoek te gaan naar
een nieuwe commissaris met het profiel van een voorzitter. Daarom gaat de RvC op zoek naar een opvolger voor Ruud Vreeman die het voorzitterschap van Jan van der Laak zal overnemen. Jan van der Laak heeft aangegeven terug te zullen treden als voorzitter zodra een vervanger is gevonden en gedurende zijn derde en laatste termijn van drie jaar binnen de RvC zich volledig te richten op de portefeuille financiën.

Voorts is de Clubraad onder meer bijgepraat over de stadionaankoop, een beslissing die breed wordt gedragen.