Op dinsdag 5 september om 20:00 uur zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Supportersclub Willem II plaatsvinden. Locatie is het Koning Willem II Stadion. Onderstaand publiceren wij de agenda van de vergadering.

Agenda Algemene Ledenvergadering Supportersclub Willem II op 5 september 2023
1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen van de secretaris

3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 12-09-2022 en 14-11-2022

4. Jaarverslag van de secretaris
De secretaris geeft een overzicht van het afgelopen seizoen 2022/2023.

5. Jaarverslag van de penningmeester

6. Advies kascommissie

7. Goedkeuring begroting seizoen 2023/2024

8. Bestuursverkiezing
Erwin van Broekhoven (penningmeester) is aftredend en herkiesbaar.

9. Rondvraag

10. Sluiting Algemene Ledenvergadering 2023