Op maandag 12 september om 20:00 uur zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Supportersclub Willem II plaatsvinden. Locatie is het Koning Willem II Stadion. Onderstaand publiceren wij de agenda van de vergadering.

Agenda Algemene Ledenvergadering Supportersclub Willem II

Maandag 12 september 2022
1e verdieping Koning Willem II Stadion: aanvang 20:00 uur

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen van de secretaris

3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 27 september 2021
Notulen zijn op te vragen via info@scwillemii.nl

4. Jaarverslag van de secretaris
De secretaris geeft een overzicht van het afgelopen seizoen 2021/2022.

5. Jaarverslag van de penningmeester

6. Advies kascommissie

7. Goedkeuring begroting seizoen 2022/2023

8. Bestuursverkiezing
Arvid van den Dries (bestuurslid) is aftredend en herkiesbaar.